Scrapworld.sk - Váš scrapbookový svet!

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.scrapworld.sk a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.scrapworld.sk

 

Obchodné meno: DOMBYT art s.r.o.

Sídlo: Poluvsie 249, 972 16 Pravenec.

IČO: 54005833

DIČ: 2121554644

IČ DPH: SK2121554644

 

Zápis:Obchodný register,  Okresný súd Trenčín, vložka: 42326/R

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Tel.: 032/6400109

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby. Spotrebiteľ je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Nákup

Návrhom na uzavretie zmluvy na diaľku je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovom obchode www.scrapworld.sk. Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky  a tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť", čím je produkt automaticky vložený do "Košíka". Po ukončení výberu produktov klikne na tlačidlo "Košík", kde vyplní potrebné údaje – spôsob dopravy, osobné údaje a objednávku potvrdí tlačidlom „Odoslať objednávku“. K uzavretiu zmluvy dochádza na základe objednávky a jej následného potvrdenia emailom.

 

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.scrapworld.sk sú záväzné. Súčasťou objednávky je vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Zároveň odoslaním objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že jeho povinnosťou je za zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

Predmetom uzavretej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar, v dohodnutom množstve, kvalite, cene a termíne a predmetom kupujúceho je tovar prevziať v dohodnutom čase a zaplatiť zaň a prepravné náklady.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od obdŕžania tovaru. Kupujúci je v tomto prípade povinný písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie kúpnej zmluvy. Kupujúci uvedie číslo objednávky a bankový účet, na ktorý má byť vrátená uhradená kúpna cena za tovar. Kupujúci nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré predávajúci uhradil za prepravu tovaru. Spätné odoslanie si kupujúci hradí sám, bez nároku na úhradu týchto nákladov. 

Vrátený tovar musí byť odoslaný na adresu, z ktorej bola zásielka odoslaná kupujúcemu. Tovar musí byť v pôvodnom obale, bez známok použitia a s originálom faktúry (bez všetkých týchto náležitosti nie je možné vrátiť tovar a odstúpiť od zmluvy). Tovar musí byť poslaný doporučene ako listová zásielka alebo ako balík. V prípade poslania na dobierku, zásielka nebude prevzaná. Tovar musí byť odoslaný do 3 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy, inak odstúpenie od zmluvy nebude platné.

Ak tovar javí známky použitia, nie je možné odstúpiť od zmluvy. V prípade poškodenia obalu si budeme nárokovať 20% z ceny vráteného tovaru, ako ujmu za poškodenie vráteného tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo časť objednávky  aj v prípade, že sa daný tovar nevyrába, podstatne sa u dodávateľa zmenila jeho cena a rovnako aj v prípade, ak nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim z dôvodu nepravdivo uvedených údajov. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak kupujúci neuhradil za objednávku do 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania podkladov k platbe predávajúcim. Predávajúci informuje kupujúceho o zrušení jeho objednávky prostredníctvom mailu, ktorý uviedol v objednávkovom formulári.

 

Dodacie podmienky

Tovar zasielame v najkratšom možnom termíne, najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia objednávky (v prípade dobierky) alebo pripísania platby na účet v prípade platby bankovým prevodom. Je možné vyzdvihnúť si tovar v našej vzorkovni na adrese Poluvsie 249, 972 16 Pravenec. V tomto prípade Vás budeme kontaktovať, len čo bude Vaša objednávka pripravená k vyzdvihnutiu.

Pri osobnom prevzatí tovaru je možná platba v hotovosti.

Spolu s objednaným tovarom obdrží kupujúci faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný list. O všetkých skutočnostiach súvisiacich s objednávkou (potvrdenie objednávky, údaje k platbe, obdŕžanie platby, odoslanie tovaru...) bude kupujúci informovaný predávajúcim emailom.

 

Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s doručovateľom protokol o zistených nedostatkoch  spôsobených počas prepravy.  Kupujúci je zároveň povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho prostredníctvom emailu. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu a bez spísania protokolu o zistených nedostatkoch s doručovateľom, je predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a adresát ju prevezme, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho. Kupujúci je povinný po prevzatí bezodkladne prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky oznámiť predávajúcemu  najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Zásielku je  nutné zachovať v pôvodnom stave.

Ak zaslaná zásielka nebola doručená v termíne, kupujúci môže kontaktovať predávajúceho, ktorý podľa čísla zásielky overí, kde sa zásielka nachádza. Pokiaľ  kupujúci bezodkladne neinformuje  predávajúceho o strate zásielky  do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

V prípade neprevzatia tovaru, bude predajca žiadať náhradu prepravných nákladov a poplatku pošty. (1,45€) 

 

Charakteristika tovaru a jeho cena

Internetový obchod www.scrapworld.sk ponúka materiál pre techniku scrapbooking, cardmaking a inú kreatívnu činnosť. Zobrazená ponuka je skladom, pokiaľ nie je uvedené inak. Kupujúci venuje pozornosť zobrazovaniu farieb, v prípade že sa produktová fotka od dodávateľa nezhoduje s farbami skutočného tovaru, informuje kupujúceho v popise produktu. Každý monitor je iný a tak predávajúci nemôže úplne zaručiť, že farba ktorú kupujúci vidí úplne presne zodpovedá skutočnosti.

Zobrazované ceny na internetovom obchode sú pre kupujúceho konečné a sú k nim pripočítané iba náklady na dopravu. Ceny sú uvedené pre dobu neurčitú a predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu. Zmena ceny tovaru nemá vplyv na hodnotu už prijatej objednávky.

 

Platobné podmienky

Za tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

Bankový prevod

Za objednávku zaplatí kupujúci bankovým prevodom na účet, ktorý nájde po potvrdení objednávky v zaslanej predfaktúre.

Dobierka

Kupujúci zaplatí pri doručení balíčka priamo kuriérovi. Platí v hotovosti.

Hotovosť

V prípade osobného odberu vzorkovni je možné platiť v hotovosti.

 

Rezervácia tovaru

 

 Ak sa Vám páčia novinky, ale čakáte ešte na doplnenie iného tovaru či nemáte práve čas pozerať, čo všetko potrebujete, je tu možnosť rezervovať si tovar. 

 

Rezerváciu vytvoríte ako klasickú objednávku s tým, že do poznámky uvediete slovo REZERVÁCIA. Rezervácia je záväzná

 

Rezervácia trvá 1 mesiac. Do tohto obdobia je potrebné ukončiť rezerváciu, buď stačí napísať email/zavolať, že si prajete zásielku poslať, alebo pri robení ďalšej objednávky do poznámky napíšete, že si želáte objednávku spojiť s rezerváciou a poslať. Ja objednávky zlúčim. 

 

 

Záručná doba a reklamácie

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.  Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas záručnej lehoty plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy. Reklamácie sú vybavované v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

 

Postup vybavovania reklamácií:

 Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese prevádzkovne, alebo elektronickou poštou na emailovej adrese info@scrapworld.sk .Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku internetového obchodu. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vystaví kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma uznanej reklamácie za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude poukázaná na účet kupujúceho uvedeného v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

  

Reklamáciu môžete podať elektronicky: info@scrapworld.sk

Osobne: Poluvsie 249, 972 16 Pravenec

Poštou: Poluvsie 249, 972 16 Pravenec

Kupujúci má možnosť obrátiť sa aj na subjekt alternatívneho riešenia sporov

    

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.  Osobné údaje kupujúcich sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@scrapworld.sk

Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Každý zákazník internetového obchodu www.scrapworld.sk má možnosť odoberať novinky z eshopu. (newslatter). V prípade zmeny názoru a rozhodnutiu sa viac novinky neodoberať, môže tak urobiť prostredníctvom linku, ktorý sa nachádza v každom newslattri alebo zaslaním požiadavky na mail.

 

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.scrapworld.sk

 

Formuláre

 

 

Dňa, 1.1.2022

Ing. Iveta Pernišová - konateľ